Galicia: Tu Viaje, Tu Voz

Únete á transformación do turismo e contribúe ao seu futuro sostible

Diagnose Turismo de Galicia

O derradeiro trimestre de 2023 é o momento elixido para abordar un proceso de reflexión profunda, colectiva e rigorosa do Turismo en Galicia. Unha etapa caracterizada pola finalización do Plan Director de Turismo 2021 2023: Galicia Destino Seguro e a superación da crise sectorial derivada da pandemia e as súas restricións. Un período caracterizado con tendencias mais orientadas a sustentabilidade e con un predominio da utilización de ferramentas dixitais en todas as diferentes etapas dunha viaxe pondo de manifesto a necesidade dunha transformación na oferta turística dos destinos.

Enfoque da Diagnose

Este proceso de diagnose parte de tres grandes vectores como son a oferta (analizando polo miúdo os recursos de Galicia que constitúen parte da súa oferta diferencial) a demanda, co obxectivo de coñecer a súa evolución nos últimos exercicios e a cadea de valor turística de Galicia, delimitando o sector turístico desde un punto de vista empresarial.

Oferta Turística Detallada

Exploramos minuciosamente os recursos de Galicia que fan que esta rexión sexa un destino turístico único. Descobre a riqueza da nosa oferta diferencial e como contribúe á experiencia do viaxeiro.

Análise da
Demanda

Analizamos a evolución da demanda turística nos últimos exercicios. Obtén información valiosa sobre as tendencias dos visitantes e como isto afecta á experiencia turística en Galicia.

Cadea de Valor Empresarial

Delimitamos a cadea de valor turística de Galicia dende unha perspectiva empresarial. Coñece como os actores do sector contribúen ao desenvolvemento e sustentabilidade do turismo na nosa rexión.

A túa voz é importante !

Por outra banda, este proceso de reflexión entendese de forma participada e colectiva. A través de mesas de traballo distribuídas por toda a xeografía galega desenvólvense diferentes dinámicas a través das cales as persoas asistentes poden poñer en común o seu parecer e opinión. O obxectivo é identificar cuestións relevantes a ter en conta no Diagnóstico do territorio e que dito proceso precisa a aportación de todos.

Co obxectivo de dar cabida a toda aquel profesional ou persoa do sector turístico que queira participar, pomos a disposición a través dun cuestionario online no que recoller a súa visión e suxestións.

Por outra banda contarase co aval científico das Universidades participando as Universidades de A Coruña, Santiago e Vigo coa coordinación da a Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia

En definitiva un proceso no que todos os integrantes do sector poderemos aportar a nosa visión para coñecer e diagnosticar a situación do sector en Galicia

Próximos eventos

Non hai previsto eventos futuros neste momento
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería do Mar
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación a mar.xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio