Participa

Integrado no proceso de participación, e co obxectivo de dar cabida a todos os profesionais e interesados no ámbito turístico neste proceso de diagnose, contase cunha enquisa na que se abordarán aspectos como a estacionalidade, promoción turística, marca e posicionamento, territorio, sustentabilidade, capital humano, dixitalización, concentración, gobernanza…

¡Únete e Participa no Diagnóstico Turístico de Galicia! Descobre como podes contribuír, compartir as túas ideas e ser parte activa na mellora do turismo na nosa fermosa rexión.

Consulta ao
sector turístico

Participación
nas mesas

Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería do Mar
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación a mar.xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio