Turismo de Galicia e o Clúster de Turismo únense para realizar un diagnóstico participativo do turismo en Galicia

Turismo de Galicia e o Clúster de Turismo de Galicia anunciaron a firma dun convenio de colaboración co obxectivo de levar a cabo un exhaustivo diagnóstico da situación do turismo na rexión galega. O acordo, que se materializou nun acto oficial en Santiago de Compostela, marca un fito importante nos esforzos para impulsar e mellorar a industria turística de Galicia.

Este diagnóstico levará a cabo a través dun proceso participativo que involucrará a profesionais do sector e enfocarase na realidade territorial de Galicia. A iniciativa consistirá na creación de 20 mesas de traballo distribuídas por toda a xeografía galega, co fin de capturar a diversidade de perspectivas e desafíos que enfronta o turismo en cada recuncho da rexión.

O diagnóstico centrarase nunha variedade de temas, incluíndo a sustentabilidade, a infraestrutura turística, a promoción e a formación de recursos humanos. Igualmente analizaranse aspectos como a concentración turística, a idoneidade de figuras fiscais específicas para o turismo, marco regulatorio etc. Espérase que as conclusións do diagnóstico proporcionen unha base sólida para a planificación estratéxica a longo prazo do turismo en Galicia, asegurando un equilibrio adecuado entre o crecemento económico e a sustentabilidade entendida no ámbito económico, ambiental e social .

A realización deste convenio e o proceso participativo representan un paso adiante no compromiso de Galicia por ser un destino turístico de excelencia e sostible. Ambas as entidades esperan que este diagnóstico sexa un exemplo de boas prácticas no ámbito turístico e unha referencia para outras rexións que buscan mellorar a súa competitividade no mercado turístico.

Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería do Mar
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación a mar.xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio