Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD-GDPR) e da Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos e garantía de dereitos dixitais (LOPDGDD), ofrecemos a seguinte información adicional sobre o tratamento que realizamos dos datos persoais.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS

A responsabilidade do tratamento recae sobre o órgano ou a entidade que determina os fins e os medios do tratamento dos datos persoais. No ámbito da Xunta de Galicia, con carácter xeral, serían as secretarías xerais técnicas das consellerías, da Presidencia e da Vicepresidencia. No caso de entidades instrumentais do sector público autonómico con personalidade xurídica propia, a responsabilidade estaría en mans da dirección da entidade.

As persoas usuarias deste portal teñen á súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluíndo o modo en que poden exercitar os dereitos, o contacto cos delegados e delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento europeo de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: Información sobre protección de datos persoais (https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos).

TRATAMENTO DE DATOS

CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión das súas consultas, principalmente, a través do formulario web.

Tamén podemos tratalos para o envío de información ou o anuncio de eventos de interese vinculados coa temática de diagnoseturismo.gal.

A Xunta de Galicia comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

O tratamento quedará limitado polo tempo imprescindible para o cumprimento da súa finalidade e, en todo caso, polo período de duración do proxecto, ata agosto de 2022.

Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez que estes prazos ou os que sexan de aplicación prescribisen.

CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento que debe prestarnos para poder contestar as súas consultas e enviarlle información.

Os datos proporcionados pola persoa interesada utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate. En ningún caso serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado.

A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS SEUS DATOS?

Non se van ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, agás os que sexan necesarios a organismos públicos por obrigación legal.

Cómpre sinalar que, no caso de utilizar Mailchimp, realizarase a transferencia internacional de datos que está amparada no Privacy Shield, en cumprimento coa normativa europeo de protección de datos. 

CALES SON OS SEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITA OS DATOS?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na nosa organización estamos a tratar datos persoais que lle afecten ou non.

Así mesmo, as persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Para iso deberá facilitar unha fotocopia do seu documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento oficial válido e vixente que sirva como identificación. No caso de que vostede decida exercitar estes dereitos, debe facer constar na devandita comunicación os datos respecto dos cales ten interese no seu acceso, rectificación, cancelación ou oposición.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán oporse ao tratamento dos seus datos persoais. A nosa organización deixará de tratalos, agás por motivos lexítimos imperiosos, ou polo exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

As persoas interesadas tamén teñen dereito a solicitar a portabilidade dos seus datos persoais, que, cando sexa posible, se poderán comunicar directamente ao novo responsable.

As persoas interesadas poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es.

Ademais, as persoas interesadas teñen dereito a interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos no seguinte enderezo: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

RESPONSABILIDADES E COMPROMISOS DO USUARIO

A persoa usuaria garante que é maior de 14 anos e que a información facilitada é exacta e veraz, e comprométese a informar a Xunta de Galicia de calquera modificación da información que se lle solicitase, identificándose como usuario do sitio web e concretando os datos que se modificasen.

A persoa usuaria deberá manter en secreto as claves e os códigos de identificación, no seu caso, e informar a Xunta de Galicia en caso de perda, subtracción ou acceso non autorizado, o máis axiña posible. A Xunta non se responsabilizará do uso indebido por terceiros non autorizados.

No suposto de que, na execución dos servizos, lle sexan facilitados á Xunta de Galicia datos de carácter persoal de terceiros, o usuario garante que está facultado lexitimamente para facilitar os devanditos datos e que procedeu a informar a persoa interesada da cesión destes e a solicitar o seu consentimento, e responsabilizarase do incumprimento destas obrigas.

Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería do Mar
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación a mar.xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio