Mesa de Participación Turismo Galicia en A Coruña

Outubro 27, 2023

A seguinte parada da Mesa de Participación Turismo Galicia será en A Coruña. O evento terá lugar o venres 27 de outubro no Hotel NH Finisterre de 10:00 a 13:00. Aquí, os expertos reuniranse para debater estratexias e retos no ámbito turístico, buscando impulsar a industria na rexión.

Lugar: Hotel NH Finisterre
Data: Venres, 27 de outubro
Hora: 10:00 – 13:00

Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería do Mar
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación a mar.xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio